AchtergrondEigenaar Adviesbureau de Vries / Partners & de Vries

Wout de Vries           

Mijn naam is Wout de Vries. In 1976 ben ik begonnen als fulltime leerkracht in het speciaal onderwijs, de Mackayschool in Meppel, school voor zeer moeilijk lerende kinderen (de tegenwoordige “cluster-3 school”). De ondersteuningsvragen van mijn leerlingen en die van hun ouders versterkten mijn interesse in mensen, die om de één of andere reden niet of minder kunnen participeren in onze samenleving. Mijn eerste jaren in dit onderwijs motiveerden mij om mijn blik te verbreden en te verdiepen. Zo heb ik achtereenvolgens de specialisatie “zeer moeilijk lerende kinderen” van de opleiding Buitengewoon Onderwijs gevolgd aan het seminarium voor Orthopedagogiek, de opleidingen voor de tweede- en eerstegraads bevoegdheid Pedagogiek – Orthopedagogiek en de eerstegraads opleiding Maatschappijleer bij de Stichting Noordelijke Leergangen in Zwolle/ Leeuwarden en afrondend de doctoraal studie Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Geleidelijk heb ik mijn werkzaamheden in het speciaal onderwijs verminderd en tenslotte op 1 april 2000 beëindigd. De reden hiervoor was dat ik in 1982 geleidelijk aan meer ben gaan werken in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Aanvankelijk als docent orthopedagogiek bij de opleiding OPM-KVJV, de opleiding pedagogisch medewerker -kinderverzorging jeugdverzorging, de huidige opleiding Maatschappelijke Zorg. In het begin waren het vooral de ervaringen binnen het speciaal onderwijs die ik inbracht in dit type beroepsonderwijs, later vooral de ervaringen die ik vanaf 1986 opdeed in het bredere werkveld waarin een orthopedagoog werkzaam is. Jonge mensen opleiden en begeleiden, later ook volwassenen van verschillende leeftijden ouder dan 18 jaar in een BBL-traject, die werkzaam zijn in het brede werkveld van de maatschappelijke zorg, is een zeer uitdagende klus in een wereld die zich in een razend tempo ontwikkelt en waarin om diverse redenen steeds meer mensen, jong en oud, moeite hebben om op een volwaardige en gelijkwaardige wijze, deel te blijven nemen of deel uit te maken van de huidige samenleving.

Binnen het onderwijs leidt dat bij herhaling tot allerlei projecten die de constructieve deelname van leerlingen aan het onderwijs en de opbrengsten ervan trachten te bevorderen, met als uiteindelijk doel een volwaardiger lid te kunnen zijn van de samenleving. Alle inspanningen ten spijt heeft dit tot op de dag van vandaag nog niet geleid tot het behalen van het doel. De verdere individualisering binnen onze huidige maatschappij is één van de grootste veroorzakers hiervan. Het beroep wat mensen doen op ondersteuning bij het opvoedingsproces van de kinderen, had en heeft grote gevolgen voor het onderwijs en de hulpverlening aan mensen, jong en oud. Het leidde tot een vergaande professionalisering en versplintering, c.q. specialisering van het aanbod.

Van 1976 tot en met april 2021 heb ik gewerkt in het onderwijs, aanvankelijk fulltime, later in toenemende mate in deeltijdverband. Ik heb een jarenlange ervaring als docent, cursusleider, coördinator, projectleider en teamleider. Op onderwijsgebied heb ik vele vakken verzorgd, in het beroepsonderwijs vooral agogische vakken, zoals sociaal-communicatieve vaardigheden, (ontwikkelings-) psychologie, methodiek, professionaliteit en kwaliteitszorg, omgangskunde, burgerschap en intervisie. Sinds het afronden van mijn studie de RUG in Groningen, ben ik steeds meer gaan werken als freelancer naast mijn reguliere onderwijswerkzaamheden, onder andere bij profit -en non-profitorganisaties, de forensische zorg, de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg als (ortho-) pedagoog. onder andere door het geven van advies, het coachen van medewerkers, het begeleiden van teams, c.q. deelnemers en het verzorgen van scholing, in de vorm van workshops en cursussen.

“Het gaat pas goed,
als het goed gaat als het fout gaat.”


U kunt vrijblijvend contact opnemen via de e-mail: info@partnersendevries.nl
Partners & de Vries 2012 (c)

Mijn werkterrein

 • Maatschappelijke zorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Forensische zorg
 • Kinderopvang

Werkzaamheden

 • (Ambulante) Begeleiding, c.q. coaching van deelnemers/ cliënten, begeleiders / teams;
 • Consulent voor gezins- en opvoedingsvraagstukken;
 • Auteur (boeken en artikelen)
 • Het bieden van scholing, door het verzorgen van een cursus of workshops

(Ortho-) pedagoog, een hulp biedende, hulpverlenende, ondersteunende en activerende ”duizendpoot”?

 • Orthopedagogiek is een specialistische tak van pedagogiek. Het werkterrein van een orthopedagoog beslaat vooral kinderen en jongeren met problematische leer- en opvoedingssituaties, maar het kunnen evengoed (jong-) volwassenen zijn;
 • Het werk bestaat uit het vinden van de best passende manier van opvoeden, c.q. omgaan met de betrokken cliënt(-en), aansluitend bij het karakter en de problemen;
 • Insteek is om op verschillende manieren de problemen te achterhalen met als doel de oorzaak van het probleem te vinden en de betrokkene(n) te leren omgaan met het gedrag .

Vaardigheden:

 • Om kunnen gaan met mensen
 • Inlevingsvermogen om te komen tot een “gedragen” oplossing voor het probleem
 • Communicatief sterk op verschillende niveaus: het niveau van de hulpvrager en het niveau van de ouder, verzorgende en/of de (persoonlijk) begeleider
 • Kennis van stoornissen en de invloed ervan, c.q. het onderkennen van de symptomen van bepaalde stoornissen,
  waardoor de oorzaak van het gedrag wat als het probleem wordt ervaren, achterhaald kan worden;
 • Sterk in de schoenen staan: medeleven, c.q. inleven

“Als je de vlinder niet in de rups ziet, als je de vogel niet in het ei ziet,
wat zie je dan in een kind,
waar je last van hebt?”

Dienstverlening

Adviesbureau de Vries /Partners & de Vries kan u bij tal van aandachtsgebieden van dienst zijn binnen de zorg, hulpverlening en de organisatie, zoals:

 • begeleiden van cliënten;
 • begeleiden, c.q. adviseren van medewerkers;
 • verzorgen van intervisie;
 • opstellen van een zorg-, begeleidings-, c.q. ondersteuningsplan betreffende de cliënten;
 • inventariseren van de ondersteuningsvragen van cliënten;
 • bieden van ondersteunende zorg en begeleiding ten dienste van de begeleiders, c.q. de organisatie;
 • verzorgen van een indicatie voor:
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
  • Jeugdwet;
  • Zorgverzekeringwet.
 • verzorgen van scholing gericht op de ondersteuningsvragen, de begeleidingsbehoefte, c.q. problematiek van de cliënt, zoals:
  • geven van een cursussen op maat;
  • verzorgen van workshops op maat.

Partners en de Vries is gehouden aan de landelijke Meldcode Kindermishandeling en onderschrijft de beroepscode en de algemene voorwaarden van de NVO, beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Contact

Voor al uw vragen en/of nadere informatie over ons aanbod, kunt u per mail contact opnemen met Partners & de Vries:

Partners & de Vries
Email:   info@partnersendevries.nl
KvK:      08188347

“In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel!”

Een vraag of bericht kan gestuurd worden naar bovenstaand mailadres.

Binnen 24 uur zal er contact met u gezocht worden.